Algemene voorwaarden behandelingen 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en de cliënt waarop Kay Beauty Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen

Kay Beauty Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Kay Beauty Clinic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 72 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Kay Beauty Clinic melden. Kay Beauty Clinic is gerechtigd om de aanbetaling niet te retourneren wanneer de cliënt de afspraak annuleert. Het is wel mogelijk om de afspraak te verplaatsen als het 72 uur van te voren aangegeven wordt. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele afgesproken bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Kay Beauty Clinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.

 1. Betalingen

Kay Beauty Clinic vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen (voor de behandelingen) zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling per pin/contant te voldoen. Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Kay Beauty Clinic de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt. In het geval dat cliënt al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Kay Beauty Clinic hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De cliënt is verplicht om de betalingen uit te voeren bij het maken van een afspraak of het volgen van een opleiding en gaat hiermee akkoord.

 1. Personeel in de salon

Op dit moment is Kay Beauty Clinic een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Kay Beauty Clinic vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Kay Beauty Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Kay Beauty Clinic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie. Kay Beauty Clinic behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Kay Beauty Clinic zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door  Kay Beauty Clinic gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

 1. Geheimhouding

Kay Beauty Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kay Beauty Clinic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Kay Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kay Beauty Clinic is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Kay Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon

 1. Beschadiging & diefstal

Kay Beauty Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Kay Beauty Clinic meldt diefstal altijd bij de politie

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Kay Beauty Clinic. Indien een klacht gegrond is, zal Kay Beauty Clinic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,  tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit is echter enkel van toepassing wanneer de volledige behandeling is verricht en de cliënt dus ook al een nabehandeling is ondergaan. Indien Kay Beauty Clinic en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de client het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kay Beauty Clinic het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

Algemene voorwaarden opleidingen 

Betaling

 1. Betaling ten behoeve van een behandeling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Kay Beauty Clinic aangegeven bankrekening direct na afloop van de behandeling, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betale In afwijking van het voorgaande, is contante betaling in overleg ook mogelijk.
 2. Betaling ten behoeve van een opleiding geschiedt uiterlijk één dag voor de dag waarop de opleiding van start gaat. Kay Beauty Clinic behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van ten hoogste de helft van de totale prijs te verzoeken.
 3. Betaling ten behoeve van een product vindt plaats gelijktijdig met het sluiten van de koop van het product.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden conform de schriftelijk overeengekomen termijnen en percentages.

Niet tijdige betaling

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Kay Beauty Clinic zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Na het verstrijken van deze termijn, is Kay Beauty Clinic gerechtigd de openstaande factuur te verhogen met 15% per 7 dagen.

Condities waaronder de cursus niet doorgaat

 1. Kay Beauty Clinic is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling en zonder dat Kay Beauty Clinic ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, de overeenkomst met de klant door schriftelijke mededeling aan de klant te ontbinden in geval van een materiële tekortkoming van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Kay Beauty Clinic.
 2. Indien de klant een overeengekomen behandeling of een product geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en gereedgemaakte producten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.
 3. De klant is gerechtigd om voor aanvang van de opleiding deze schriftelijk te annuleren. In geval van annulering zal Kay Beauty Clinic de klant een gedeelte van de prijs als volgt in rekening brengen:
 • Annulering tot twee maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering tussen twee maanden en éen maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs;
 • Annulering minder dan twee weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs; en
 • Tussentijdse beëindiging: 50% van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of de klant aanwezig was bij die bijeenkomsten.

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht om in geval van een koop op afstand de overeenkomst met Kay Beauty Clinic gedurende een bedenktermijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Van het recht in de vorige volzin kan gebruik worden gemaakt middels schriftelijke kennisgeving aan Kay Beauty Clinic dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.
 2. De in lid 1 genoemde termijn gaat, ingeval van de koop van een product, in op de dag dat de klant het product heeft ontvangen en, ingeval van de verlening van een dienst of een opleiding, in op de dag nadat de overeenkomst met de klant is gesloten.

Intellectueel eigendom

 1. Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de copyright, met betrekking tot het door Kay Beauty Clinic aangeboden cursusmateriaal berusten volledig bij Kay Beauty Clinic.

Klachtenregeling

 1. Indien de klant een klacht heeft over een behandeling, een cursus of een product van Kay Beauty Clinic, dan kan de klant bij Kay Beauty Clinic per e-mail een klacht indienen.
 2. Kay Beauty Clinic zal de klacht binnen tien werkdagen beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Kay Beauty Clinic tevens binnen tien werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst, een toelichting van het uitstel en een indicatie wanneer de klant een antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan kan deze worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen via www.degeschillencommissie.nl. De geschillencommissie neemt de klacht slechts in behandeling indien de klant de klacht eerst overeenkomstig dit artikel heeft ingediend bij Kay Beauty Clinic en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. 
 4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Elke klacht wordt geregistreerd en voor maximaal 6 maanden bewaard.

Privacyverklaring

 1. De door de klant verstrekte persoonsgegevens en informatie worden door Kay Beauty Clinic zorgvuldig behandeld overeenkomstig de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Kay Beauty Clinic zamelt persoonsgegevens in en gebruikt deze gegevens voor het verwerken van afspraken, bestellingen en aanmeldingen voor cursussen. Zo kunnen we mails versturen om onze klanten op de hoogte te brengen van eventuele veranderingen in afspraken, acties, promoties etc.
 3. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Zij worden niet gedeeld met andere partijen. De gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering bovenvermelde taken, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen.

Overmacht

 1. Overmacht is iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Kay Beauty Clinic niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van Kay Beauty Clinic komt.
 2. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van Kay Beauty Clinic, heeft Kay Beauty Clinic het recht de aanbieding van de cursus op te schorten met de periode dat de tijdelijke overmacht voortduurt. Onder tijdelijke overmacht wordt ook begrepen het geval dat er onvoldoende inschrijvingen door Kay Beauty Clinic zijn ontvangen voor een geplande cursus.
 3. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van Kay Beauty Clinic, waaronder te begrijpen dat er geen docent beschikbaar is voor een geplande cursusdag heeft Kay Beauty Clinic het recht de cursusdag te annuleren. Kay Beauty Clinic heeft wel de verplichting om al het redelijke te doen om te voorkomen dat er geen docent beschikbaar is. De geannuleerde cursusdag zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingepland en de opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien tussen opdrachtgever en Kay Beauty Clinic geen overeenstemming wordt bereikt over de nieuwe datum staat Kay Beauty Clinic en de opdrachtgever vrij de opleiding kosteloos te ontbinden. Bij ontbinding wegens tijdelijke overmacht is er geen recht op enige schadevergoeding.In geval van blijvende overmacht die de aanbieding van de cursus onmogelijk maakt, heeft zowel Kay Beauty Clinic als de opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, met dien verstande dat bij ontbinding wegens overmacht geen recht heeft op enige schadevergoeding. Onder blijvende overmacht wordt ook begrepen de situatie dat na een eerste opschuiving van de aanvangsdatum van een cursus alsnog onvoldoende inschrijvingen door Kay Beauty Clinic daarvoor zijn ontvangen.