1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en de cliënt waarop Kay Beauty Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Inspanningen

Kay Beauty Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Kay Beauty Clinic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 72 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Kay Beauty Clinic melden. Kay Beauty Clinic is gerechtigd om de aanbetaling niet te retourneren wanneer de cliënt de afspraak annuleert. Het is wel mogelijk om de afspraak te verplaatsen als het 72 uur van te voren aangegeven wordt. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele afgesproken bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Kay Beauty Clinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.

  1. Betalingen

Kay Beauty Clinic vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen (voor de behandelingen) zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling per pin/contant te voldoen. Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Kay Beauty Clinic de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt. In het geval dat cliënt al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Kay Beauty Clinic hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De cliënt is verplicht om de betalingen uit te voeren bij het maken van een afspraak of het volgen van een opleiding en gaat hiermee akkoord.

  1. Personeel in de salon

Op dit moment is Kay Beauty Clinic een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

  1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Kay Beauty Clinic vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Kay Beauty Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Kay Beauty Clinic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie. Kay Beauty Clinic behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Kay Beauty Clinic zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door  Kay Beauty Clinic gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

  1. Geheimhouding

Kay Beauty Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kay Beauty Clinic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  1. Aansprakelijkheid

Kay Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kay Beauty Clinic is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Kay Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon

  1. Beschadiging & diefstal

Kay Beauty Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Kay Beauty Clinic meldt diefstal altijd bij de politie

  1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Kay Beauty Clinic. Indien een klacht gegrond is, zal Kay Beauty Clinic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,  tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit is echter enkel van toepassing wanneer de volledige behandeling is verricht en de cliënt dus ook al een nabehandeling is ondergaan. Indien Kay Beauty Clinic en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de client het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

  1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kay Beauty Clinic het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.