1. Artikel 1 — Definities

1.1. De in deze algemene voorwaarden gebruikte, met hoofdletter geschreven, begrippen hebben de betekenis daaraan gegeven in het hiernavolgende:

Product

Kay Beauty Clinic, adres houdende aan de Jufferenwal 28 te 8011 LE Zwolle, ingeschreven in het handelsregister met het handelsregisternummer 70804877 en met BTW-nummer 002340316B03

Kay Beauty

de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met Kay Beauty

Klant

overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant ten aanzien van een Behandeling uitgevoerd door Kay Beauty ten behoeve van de Klant

Overeenkomst

Website

2. Artikel 2 — Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en Overeenkomsten tussen Kay Beauty en de Klant.

2.2. Toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant worden afgeweken.

3. Artikel 3 — Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand middels de door Kay Beauty aan de Klant verzonden elektronische bevestigingsmail waarin de bestelling van een Product wordt bevestigd.

3.2. Eventuele wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of elektronisch tussen Kay Beauty en de Klant worden overeengekomen.

4. Artikel 4 — Herroepingsrecht

4.1. De Klant heeft het recht om in geval van een koop op afstand de Overeenkomst met Kay Beauty gedurende een bedenktermijn van veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Van het recht in de vorige volzin kan gebruik worden gemaakt middels schriftelijke dan wel elektronische kennisgeving aan Kay Beauty dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.

4.2. De in het vorige artikellid genoemde termijn gaat in op de dag dat de Klant het Product heeft ontvangen.

4.3. Gedurende de in artikel 5.1 genoemde bedenktermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

4.4. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan die verder gaat dan toegestaan in artikel 5.3.

4.5. Dit artikel 4 is niet van toepassing indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5. Artikel 5 — Uitoefening Herroepingsrecht

5.1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kay Beauty.

5.2. Kay Beaty stuurt na ontvangst van de in het vorige artikellid bedoelde melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Zo snel mogelijk, doch binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in de in artikel 5.1 bedoelde melding, retourneert de Klant het Product. De Klant heeft de retourtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.

5.3. De Klant retourneert het Product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs modelijkin originele staat en verpakking, en conform de door Kay Beauty verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.4. Kay Beauty vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Kay Beauty in rekening gebracht voor het geretourneerde Product onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop Kay Beauty het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

5.6. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het retourneren van het Product.

5.7. Kay Beauty gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode.

5.8. Als de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.9. Terugbetaling door Kay Beauty aan de Klant geschiedt op dezelfde wijze als betalingswijze waarop de Klant de betaling heeft gedaan, zoals beschreven in artikelen 6.4 en 6.4.

5.10. Dit artikel 5 is niet van toepassing indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6. Artikel 6 — Aansprakelijkheid

6.1. De Klant vrijwaart Kay Beauty volledig van alle aansprakelijkheid die mogelijkerwijs voortvloeit uit of verband houdt met een Product.

6.2. De totale aansprakelijkheid van Kay Beauty is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de overeengekomen prijs voor het Product waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

7. Artikel 7 — Prijzen en Betaling

7.1. Kay Beauty vermeldt alle prijzen, inclusief BTW, van de Producten op de Website.

7.2. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

7.3. Betaling ten behoeve van een Product geschiedt gelijktijdig met de bestelling van het Productdoor bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door Kay Beauty aangegeven bankrekening.

7.4. Indien de Klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, biedt Kay Beauty de Klant een termijn van veertien dagen om alsnog aan de betaling te voldoen. Indien de betaling niet binnen deze termijn wordt ontvangen, behoudt Kay Beauty zich het recht voor om het verschuldigde bedrag te innen via een incassobureau en de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten op de Klant te verhalen.

8. Artikel 8— Levering

8.1. Kay Beauty zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de Producten.

8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Kay Beauty kenbaar heeft gemaakt.

8.3. Kay Beauty zal de Producten, waarvan de bestelling conform artikel 3 is bevestigd, met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Klant heeft in een dergelijk geval het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

9. Artikel 9 — Klachtenregeling

9.1. Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een Product, heeft de Klant de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij Kay Beauty via elektronische mail.

9.2. Kay Beauty zal zich inspannen om binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie te sturen. Mocht de afhandeling van de klacht meer tijd vereisen, dan zal Kay Beauty binnen dezelfde termijn van tien werkdagen een ontvangstbevestiging sturen. Deze ontvangstbevestiging zal het uitstel toelichten en tevens een indicatie geven van wanneer de Klant een inhoudelijke reactie kan verwachten.

9.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan kan deze worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen via www.degeschillencommissie.nl. De geschillencommissie neemt de klacht slechts in behandeling indien de Klant de klacht eerst overeenkomstig dit artikel heeft ingediend bij Kay Beauty en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

9.4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

9.5. Elke klacht wordt geregistreerd en voor maximaal zes maanden bewaard.

10. Artikel 10 — Privacyverklaring

10.1. De persoonsgegevens en informatie die door haar Klanten worden verstrekt, worden door Kay Beauty met uiterste zorg behandeld in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10.2. Kay Beauty verzamelt persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens voor de verwerking van afspraken. Hierdoor kan Kay Beauty haar Klanten op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in afspraken, acties, promoties en andere relevante informatie.

10.3. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Ze worden bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de genoemde taken, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen. Bij het bewaren van gegevens houdt Kay Beauty rekening met de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om de privacy en vertrouwelijkheid van haar Klanten te waarborgen.

10.4. Kay Beauty gebruikt camera’s in haar salon om haar eigendommen en salon te beschermen tegen vandalisme en fraude te voorkomen. Ook bij het gebruik van cameratoezicht kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. Kay Beauty gaat daarom zeer zorgvuldig om met de camerabeelden en bewaart de beelden slechts voor zolang noodzakelijk.

11. Artikel 11 — Rechtskeuze en forumkeuze

11.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen omtrent het bestaan daarvan, zullen, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.