1. Artikel 1 — Definities

1.1. De in deze algemene voorwaarden gebruikte, met hoofdletter geschreven, begrippen hebben de betekenis daaraan gegeven in het hiernavolgende:

Behandeling

Kay Beauty Clinic, adres houdende aan de Jufferenwal 28 te 8011 LE Zwolle, ingeschreven in het handelsregister met het handelsregisternummer 70804877 en met BTW-nummer 002340316B03

Kay Beauty

de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met Kay Beauty

Klant

overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant ten aanzien van een Behandeling uitgevoerd door Kay Beauty ten behoeve van de Klant

Overeenkomst

Website

2. Artikel 2 — Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en Overeenkomsten tussen Kay Beauty en de Klant.

2.2. Toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant worden afgeweken.

3. Artikel 3 — Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand middels de door Kay Beauty aan de Klant verzonden elektronische bevestigingsmail waarin de boeking van een Behandeling wordt bevestigd.

3.2. Eventuele wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of elektronisch tussen Kay Beauty en de Klant worden overeengekomen.

4. Artikel 4 — Verplichtingen Kay Beauty

4.1. Kay Beauty staat ervoor in dat de door haar verrichte Behandeling beantwoordt aan de Overeenkomst en wordt uitgevoerd in overeenstemming met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Kay Beauty staat er echter niet voor in dat het door de Klant gewenste resultaat ook daadwerkelijk zal worden bereikt.

4.2. Kay Beauty voert de Behandeling uit naar haar beste inzicht en vermogen, volgens de laatste branche specifieke normen en richtlijnen, en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap.

4.3. Kay Beauty vraagt de Klant naar informatie die relevant is om de Behandeling goed uit te kunnen voeren.

4.4. Kay Beauty licht de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in over de aard en omvang van de Behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten, de mogelijke risico’s en de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de Behandeling.

4.5. Kay Beauty zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen.

5. Artikel 5 — Verplichtingen Klant

5.1. Bij het maken van een boeking voor een Behandeling is het vereist dat de Klant een aanbetaling doet. De hoogte van deze aanbetaling wordt voorafgaand aan de boeking aangegeven en dient te worden voldaan teneinde de boeking te bevestigen. De aanbetaling is een essentiële voorwaarde voor het boeken van de Behandeling. Zolang de Klant de aanbetaling niet voldoet, komt geen Overeenkomst tot stand en behoudt Kay Beauty zich het recht voor om de boeking van de Behandeling te weigeren.

5.2. De Klant stelt Kay Beauty voorafgaand aan de Behandeling op de hoogte van eventuele specifieke wensen.

5.3. De Klant verstrekt alle door Kay Beauty gevraagde informatie.

5.4. De Klant informeert Kay Beauty tijdig over al hetgeen dat relevant en/of noodzakelijk is voor een deugdelijke uitvoering van de Behandeling, waaronder mede begrepen het feit dat de Klant eerder permanente make-up heeft laten aanbrengen.

5.5. De Klant dient op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn op de afgesproken plaats. Elke verloren tijd wordt ingekort op de Behandeling.

5.6. De Klant is verantwoordelijk voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen zoals beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

6. Artikel 6 — Prijzen en Betaling

6.1. Kay Beauty vermeldt alle prijzen, inclusief BTW, van Behandelingen op de Website.

6.2. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

6.3. Betaling ten behoeve van een Behandeling vindt plaats direct na afloop van de Behandeling, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door Kay Beauty aangegeven bankrekening.

6.4. In afwijking van het voorgaande artikellid, kan ook contante betaling en betaling middels een cadeaubon worden overeengekomen.

6.5. Indien de Klant de geboekte afspraak wenst te annuleren / te verzetten, dient de Klant dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan Kay Beauty kenbaar te maken.

6.6. Bij annulering van de afspraak, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

6.7. Bij het niet nakomen van een niet tijdig geannuleerde / verzette afspraak, brengt Kay Beauty het volledige verschuldigde bedrag in rekening. In een dergelijk geval stuurt Kay Beauty een factuur naar de Klant, waarvan de betaling binnen veertien dagen dient te worden voldaan.

6.8. Indien de Klant wenst te betalen in termijnen, kan Kay Beauty hiervoor een regeling treffen op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant, waarin de specifieke voorwaarden en het aantal termijnen worden vastgelegd. Kay Beauty behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten in rekening te brengen voor betalingen in termijnen.

6.9. Indien de Klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, biedt Kay Beauty de Klant een termijn van veertien dagen om alsnog aan de betaling te voldoen. Indien de betaling niet binnen deze termijn wordt ontvangen, behoudt Kay Beauty zich het recht voor om het verschuldigde bedrag te innen via een incassobureau en de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten op de Klant te verhalen.

6.10. Terugbetaling door Kay Beauty aan de Klant geschiedt op dezelfde wijze als betalingswijze waarop de Klant de betaling heeft gedaan, zoals beschreven in artikelen 6.4 en 6.4.

7. Artikel 7 — Herroepingsrecht

7.1. De Klant heeft het recht om in geval van een koop op afstand de Overeenkomst met Kay Beauty gedurende een bedenktermijn van veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Van het recht in de vorige volzin kan gebruik worden gemaakt middels schriftelijke dan wel elektronische kennisgeving aan Kay Beauty dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.

7.2. De in het vorige artikellid genoemde termijn gaat in op de dag volgend op de dag waarop de Overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant is gesloten.

7.3. Herroeping is uitgesloten ten aanzien van een reeds aangevangen Behandeling indien de Behandeling is aangevangen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Behandeling aanvangt.

7.4. Dit artikel 7 is niet van toepassing indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8. Artikel 8 — Overmacht

8.1. Overmacht is iedere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die Kay Beauty niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van Kay Beauty komt.

8.2. In geval van tijdelijke overmacht zijdens Kay Beauty, behoudt Kay Beauty het recht voor om een geboekte Behandeling te annuleren. Tijdelijke overmacht omvat onder andere situaties waarin er geen behandelaar beschikbaar is voor de uitvoering van de Behandeling.

8.3. Kay Beauty streeft er echter naar om alle mogelijke redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er geen behandelaar beschikbaar is. Mocht een Behandeling onverhoopt geannuleerd worden vanwege het ontbreken van een behandelaar, dan zal Kay Beauty zo spoedig mogelijk in overleg met de Klant een nieuwe afspraak plannen. Indien tussen Kay Beauty en de Klant geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe datum, staat het Kay Beauty en de Klant vrij om de Behandeling kosteloos te annuleren en derhalve de Overeenkomst te ontbinden.

8.4. In geval van blijvende overmacht zijdens Kay Beauty, hebben zowel Kay Beauty als de Klant het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, met dien verstande dat bij ontbinding wegens blijvende overmacht geen schadevergoeding is verschuldigd.

9. Artikel 9 — Aansprakelijkheid

9.1. De Klant erkent en aanvaardt dat individuele reacties op de Behandelingen kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals huidtype, medische geschiedenis, persoonlijke gevoeligheid, etc. Kay Beauty kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor individuele reacties of resultaten die mogelijk afwijken van verwachtingen van de Klant. Kay Beauty kan voorts niet verantwoordelijk worden gehouden als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.

9.2. Behoudens ingeval van grove schuld of opzet van Kay Beauty, is Kay Beauty nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor schade, voor welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met een Behandeling.

9.3. Niettegenstaande artikellid 9.1, is Kay Beauty voorts niet aansprakelijk voor resultaten die worden beïnvloed door het niet naleven van de door Kay Beauty verstrekte en tevens op de Website vermelde nazorg-instructies door de Klant. Kay Beauty is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt zoals bedoel in artikelen 5.2 tot en met 5.4 van deze algemene voorwaarden.

9.4. De Klant vrijwaart Kay Beauty volledig van alle aansprakelijkheid die mogelijkerwijs voortvloeit uit of verband houdt met een Behandeling.

9.5. Kay Beauty is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins schade aan eigendommen van de Klant geleden voorafgaand aan, ten tijde of na afloop van de uitvoering van de Behandeling.

9.6. De totale aansprakelijkheid van Kay Beauty is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de overeengekomen prijs voor de Behandeling waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

10. Artikel 10 — Klachtenregeling

10.1. Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een Behandeling, heeft de Klant de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij Kay Beauty via elektronische mail.

10.2. Kay Beauty zal zich inspannen om binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie te sturen. Mocht de afhandeling van de klacht meer tijd vereisen, dan zal Kay Beauty binnen dezelfde termijn van tien werkdagen een ontvangstbevestiging sturen. Deze ontvangstbevestiging zal het uitstel toelichten en tevens een indicatie geven van wanneer de Klant een inhoudelijke reactie kan verwachten.

10.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan kan deze worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen via www.degeschillencommissie.nl. De geschillencommissie neemt de klacht slechts in behandeling indien de Klant de klacht eerst overeenkomstig dit heeft ingediend bij Kay Beauty en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

10.4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

10.5. Elke klacht wordt geregistreerd en voor maximaal zes maanden bewaard.

11. Artikel 11 — Privacyverklaring

11.1. De persoonsgegevens en informatie die door haar Klanten worden verstrekt, worden door Kay Beauty met uiterste zorg behandeld in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

11.2. Kay Beauty verzamelt persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens voor de verwerking van afspraken. Hierdoor kan Kay Beauty haar Klanten op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in afspraken, acties, promoties en andere relevante informatie.

11.3. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Ze worden bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de genoemde taken, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen. Bij het bewaren van gegevens houdt Kay Beauty rekening met de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om de privacy en vertrouwelijkheid van haar Klanten te waarborgen.

11.4. Kay Beauty gebruikt camera’s in haar salon om haar eigendommen en salon te beschermen tegen vandalisme en fraude te voorkomen. Ook bij het gebruik van cameratoezicht kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. Kay Beauty gaat daarom zeer zorgvuldig om met de camerabeelden en bewaart de beelden slechts voor zolang noodzakelijk.

12. Artikel 12 — Rechtskeuze en forumkeuze

12.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens Nederlands recht.

12.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen omtrent het bestaan daarvan, zullen, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.