1. Artikel 1 — Definities

1.1. De in deze algemene voorwaarden gebruikte, met hoofdletter geschreven, begrippen hebben de betekenis daaraan gegeven in het hiernavolgende:

Opleiding

Kay Beauty Clinic, adres houdende aan de Jufferenwal 28 te 8011 LE Zwolle, ingeschreven in het handelsregister met het handelsregisternummer 70804877 en met BTW-nummer 002340316B03

Kay Beauty

de natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met Kay Beauty

Klant

overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant ten aanzien van een Behandeling uitgevoerd door Kay Beauty ten behoeve van de Klant

Overeenkomst

Website

2. Artikel 2 — Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en Overeenkomsten tussen Kay Beauty en de Klant.

2.2. Toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant worden afgeweken.

3. Artikel 3 — Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand middels de door Kay Beauty aan de Klant verzonden elektronische bevestigingsmail waarin de boeking van een Opleiding wordt bevestigd.

3.2. Eventuele wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of elektronisch tussen Kay Beauty en de Klant worden overeengekomen.

4. Artikel 4 —  Annulering Opleiding

4.1. Kay Beauty is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling en zonder dat Kay Beauty ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, de Overeenkomst met de Klant door schriftelijke dan wel elektronische mededeling aan de Klant te ontbinden in geval van een materiële tekortkoming van de Klant in de nakoming van zijn/haar verplichtingen jegens Kay Beauty.

4.2. Indien de Klant een overeengekomen Opleiding annuleert, dan zullen de daarvoor administratiekosten, bestelde en gereedgemaakte producten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht. Bestelde en gereedgemaakte producten zullen niet worden nagezonden.

4.3. De Klant is gerechtigd om voor aanvang van de Opleiding deze schriftelijk te annuleren.

4.4. In geval van annulering zal Kay Beauty de Klant een gedeelte van de prijs, met vermindering van het bepaalde in het vorige artikellid, als volgt in rekening brengen:

– annulering tot twee maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs;

– annulering tussen twee maanden en éen maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs;

– annulering tussen één maand en tee weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs;

– annulering minder dan twee weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs; en

– tussentijdse beëindiging: 50% van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht of de Klant aanwezig was bij die bijeenkomsten, met dien verstande dat de totale kosten nimmer hoger zijn dan de overeengekomen prijs.

4.5. In afwijking van het voorgaande artikellid 4.3, gelden de volgende voorwaarden voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

– annulering tot twee maanden voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs;

– annulering tussen twee maanden en éen maand voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;

– annulering tussen één maand en tee weken voor aanvang: 70% van de overeengekomen prijs;

– annulering minder dan twee weken voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs; en

– tussentijdse beëindiging: 100% van de overeengekomen prijs.

5. Artikel 5 — Herroepingsrecht

5.1. De Klant heeft het recht om in geval van een koop op afstand de Overeenkomst met Kay Beauty gedurende een bedenktermijn van veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Van het recht in de vorige volzin kan gebruik worden gemaakt middels schriftelijke dan wel elektronische kennisgeving aan Kay Beauty dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.

5.2. De in het vorige artikellid genoemde termijn gaat in op de dag volgend op de dag waarop de Overeenkomst tussen Kay Beauty en de Klant is gesloten.

5.3. Herroeping is uitgesloten ten aanzien van een reeds aangevangen Opleiding indien de Opleiding is aangevangen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Opleiding aanvangt.

5.4. Dit artikel 5 is niet van toepassing indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6. Artikel 6 — Intellectueel Eigendom

6.1. Alle door Kay Beauty aangeboden materiaal ten behoeve van de Opleiding is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant verboden de aangeboden materiaal te delen met derden zonder voorafgaande toestemming van Kay Beauty.

6.2. Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de copyright, met betrekking tot het door Kay Beauty aangeboden materiaal ten behoeve van de Opleiding berusten volledig bij Kay Beauty.

7. Artikel 7 — Prijzen en Betaling

7.1. Kay Beauty vermeldt alle prijzen, inclusief BTW, van Opleidingen op de Website.

7.2. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

7.3. Betaling ten behoeve van een Opleiding geschiedt uiterlijk veertien dag voorafgaand aan de dag waarop de Opleiding van start gaat, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door Kay Beauty aangegeven bankrekening. Indien de Klant een opleiding boekt binnen veertien dagen voorafgaand aan de Opleiding, dient betaling onverwijld te geschieden.

7.4. Kay Beauty behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van ten hoogste de helft van de totale prijs te verzoeken.

7.5. Indien de Klant minimaal 18 jaar is en wenst te betalen in termijnen, is het mogelijk om de betaling in drie termijnen te voldoen, waarbij de aanbetaling heeft te gelden als de eerste termijn. Voor betaling in termijnen worden aanvullende kosten in rekening gebracht, naar gelang de boekte Opleiding. Betaling in termijnen is slechts mogelijk na overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

7.6. Indien de Klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, biedt Kay Beauty de Klant een termijn van veertien dagen om alsnog aan de betaling te voldoen. Indien de betaling niet binnen deze termijn wordt ontvangen, behoudt Kay Beauty zich het recht voor om het verschuldigde bedrag te innen via een incassobureau en de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten op de Klant te verhalen.

8. Artikel 8 — Aansprakelijkheid

8.1. Behoudens ingeval van grove schuld of opzet van Kay Beauty, is Kay Beauty nimmer aansprakelijk jegens de Klant of jegens derden voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de Opleiding.

8.2. De Klant is tegenover Kay Beauty aansprakelijk voor alle schade die Kay Beauty lijdt door toedoen van de Klant.

8.3. De Klant vrijwaart Kay Beauty volledig voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opleiding schade lijden door toedoen van de Klant.

8.4. De Klant vrijwaart Kay Beauty van alle aansprakelijkheid die mogelijkerwijs voortvloeit uit of verband houdt met de Opleiding.

8.5. Kay Beauty is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of anderszins schade aan eigendommen van de Klant geleden voorafgaand aan, ten tijde of na afloop van de uitvoering van de Opleiding.

8.6. De totale aansprakelijkheid van Kay Beauty is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de overeengekomen prijs voor de Opleiding waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

9. Artikel 9 — Overmacht

9.1. Overmacht is iedere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die Kay Beauty niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van Kay Beauty komt.

9.2. In geval van tijdelijke overmacht zijdens Kay Beauty, behoudt Kay Beauty het recht om de aanbieding van de Opleiding op te schorten gedurende de periode waarin die tijdelijke overmacht voortduurt. Tijdelijke overmacht omvat onder andere situaties waarin er eronvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen voor een geplande Opleiding.

9.3. In geval van tijdelijke overmacht zijdens Kay Beauty, inclusief situaties waarin er geen docent beschikbaar is voor een geplande opleidingsdag, heeft Kay Beauty tevens het recht om de desbetreffende opleidingsdag te annuleren. De geannuleerde opleidingsdag zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingepland en de Klant tijdig op de hoogte worden gebracht. Kay Beauty streeft er echter naar om alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er geen docent beschikbaar is.

9.4. Indien een opleidingsdag onverhoopt wordt geannuleerd zoals omschreven in het vorige artikellid, zal Kay Beauty zo spoedig mogelijk in overleg met de Klant een nieuwe opleidingsdag plannen. Indien tussen Kay Beauty en de Klant geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe datum, staat het Kay Beauty en de Klant vrij om de Opleiding kosteloos te annuleren en derhalve de Overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat bij ontbinding wegens tijdelijke overmacht geen schadevergoeding is verschuldigd.

9.5. In geval van blijvende overmacht zijdens Kay Beauty, hebben zowel Kay Beauty als de Klant het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, met dien verstande dat bij ontbinding wegens blijvende overmacht geen schadevergoeding is verschuldigd. Blijvende overmacht omvat mede de situatie waarin na een eerste uitstel van een Opleiding nog steeds onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen voor die Opleiding.

10. Artikel 10 — Klachtenregeling

10.1. Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot een Opleiding, heeft de Klant de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij Kay Beauty via elektronische mail.

10.2. Kay Beauty zal zich inspannen om binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie te sturen. Mocht de afhandeling van de klacht meer tijd vereisen, dan zal Kay Beauty binnen dezelfde termijn van tien werkdagen een ontvangstbevestiging sturen. Deze ontvangstbevestiging zal het uitstel toelichten en tevens een indicatie geven van wanneer de Klant een inhoudelijke reactie kan verwachten.

10.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan kan deze worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen via www.degeschillencommissie.nl. De geschillencommissie neemt de klacht slechts in behandeling indien de Klant de klacht eerst overeenkomstig dit artikel heeft ingediend bij Kay Beauty en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

10.4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

10.5. Elke klacht wordt geregistreerd en voor maximaal zes maanden bewaard.

11. Artikel 11 — Privacyverklaring

11.1. De persoonsgegevens en informatie die door haar Klanten worden verstrekt, worden door Kay Beauty met uiterste zorg behandeld in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

11.2. Kay Beauty verzamelt persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens voor de verwerking van afspraken. Hierdoor kan Kay Beauty haar Klanten op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in afspraken, acties, promoties en andere relevante informatie.

11.3. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Ze worden bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de genoemde taken, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen. Bij het bewaren van gegevens houdt Kay Beauty rekening met de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om de privacy en vertrouwelijkheid van haar Klanten te waarborgen.

11.4. Kay Beauty gebruikt camera’s in haar salon om haar eigendommen en salon te beschermen tegen vandalisme en fraude te voorkomen. Ook bij het gebruik van cameratoezicht kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. Kay Beauty gaat daarom zeer zorgvuldig om met de camerabeelden en bewaart de beelden slechts voor zolang noodzakelijk.

12. Artikel 12 — Rechtskeuze en forumkeuze

12.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens Nederlands recht.

12.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen omtrent het bestaan daarvan, zullen, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.